I nostri pensieri divengono il nostro mondo. Noi diventiamo ciò che pensiamo. Questo è l'eterno mistero. (Maitri Upanisad)

martedì 15 ottobre 2013

Sri Ganesha Stavarajavinayakaika bhavana samarchana samarpitam

pramodakaih pramodakaih pramoda moda modakam

yadarpitam sadarpitam navanna dhanyanirmitam

na kanditam na khanditam na khandamandanam kritam


sajatikrid vijatikrita svanishthabhedavarjitam

niranjanam cha nirgunam nirakritim hyanishkriyam

sadatmakam chidatmakam sukhatmakam param padam

bhajami tam gajananam svamayayatta vigraham


ganadhipa tvamashtamurti rishasunur ishvara

stvamambaram cha shambaram dhananjayah prabhanjanah

tvamevam dikshitah kshitirni shakarah prabhakara

shchara achara prachara heturantaraya shantikrit


anekadam tamala nilamekadanta sundaram

gajananam namo agajanana amritabdhi chandiram

samasta veda vadasatkala kalapa mandiram

mahantaraya krittamo arkamashrito andarum param


saratnahema ghantika ninada nupurasvanai

mridanga talanada bhedasadhananurupatah

dhimi ddhimi ttathonga thonga thaiyi thaiyishabdato

vinayakah shashankashekharah prahrishya nrityati


sada namami nayakaikanayakam vinaayakam

kalakalapa kalpana nidanamadi purusham

ganeshvaram guneshvaram maheshvarat masambhavam

svapadapadma sevina mapara vaibhavapradam


bhaje prachanda tundilam sadanda shuka bhushanam

sanandanadi vanditam samasta siddhasevitam

sura asuraughayoh sada jayapradam bhayapradam

samastavighna ghatinam svabhakta pakshapatinam


karambujata kankanah padabja kinkinogano

ganeshvaro gunarnavah phanishvara ngabhushanah

jagattrayantaraya shantikarako astu tarako

bhavarnavastha ghoradurgah achidekavigrahah


sada namami nayakaikanayakam vinaayakam
sada namami nayakaikanayakam vinaayakam 

Nessun commento:

Posta un commento